AUTORIZACE
 


NÁKUP ZBOŽÍ
 


DOKLADY
 


INFORMACE
 


DOMŮ
Česky Slovenčina NÁVOD OBCHODNÍ PODMÍNKY REKLAMAČNÍ ŘÁD O SPOLEČNOSTI KONTAKTY ZASLÁNÍ DOTAZU Přizpůsobí stránku pro tisk. Klávesová zkratka "3(š)".
VYHLEDÁVÁNÍ
 
 
  VYHLEDÁVACÍ FILTR Vyhledávací filtr je vypnut. AKTIVACE / DEAKTIVACE FILTRU - Klávesová zkratka "5".
KATALOG
Zobrazit vše
Auto, Moto
Průmyslová maziva
Plastická maziva
Provozní kapaliny
Dílenské prostředky
Aditiva
Autokosmetika
Dle značky
Podpora prodeje
KONTAKT
 
Top Oil Services, s.r.o.
Nádražní 5
346 01 Horšovský Týn
ČR

Tel:  +420 379 422 580
Fax: +420 379 423 639

 
  www.top-oil.cz  
  topoil@top-oil.cz  

INFORMACE - OBCHODNÍ PODMÍNKY

     
 

Obchodní podmínky

v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále též "občanský zákoník", popř. "OZ" pro smluvní vztahy mezi prodávajícím (společností Top Oil Services, s.r.o.) a kupujícími - smluvními partnery prodávajícího

 

I. Základní ustanovení.

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „nákupní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 obchodního zákoníku obsah práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícími – smluvními partnery prodávajícího.

2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem:
a) kdy kupující vyjádří souhlas s obsahem návrhu prodávajícího; návrhem na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku je smluvní formulář kupní smlouvy předložený prodávajícím /rámcový či jednorázový/, nebo
b) kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího učiněnou na základě prezentace zboží prodávajícího v podobě tištěného či webového katalogu, ceníku či jiné nabídky prodávajícího.

3. Podpisem smluvního formuláře podle odst. 2 písm. a) výše, popř. odesláním objednávky způsobem podle čl. II oddílu A níže vyjadřuje kupující bezvýhradný souhlas s obsahem těchto obchodních podmínek.

4. Smluvní vztah může mít charakter rámcového vztahu /uzavření rámcové kupní smlouvy/, popř. charakter jednorázový /formulář jednorázové kupní smlouvy, potvrzená dílčí objednávka zboží/.

5. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží podnikatelům i spotřebitelům. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Pro prodej zboží spotřebitelům platí speciální úprava podle oddílu B níže a v rozsahu, v jakém oddíl B neobsahuje speciální úpravu, rovněž ustanovení oddílu A.

 

Oddíl A – obecná ustanovení o prodeji zboží
II. Objednání zboží.

1. Kupující je oprávněn objednávat od prodávajícího výrobky z nabídkového sortimentu prodávajícího podle své potřeby formou písemné objednávky odkazující na tištěný či webový katalog, z něhož bylo objednávané zboží vybráno. Objednávky je kupující povinen zasílat prodávajícímu faxem, prostřednictvím elektronické pošty, prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. prostřednictvím e-shopu na webových stránkách prodávajícího, a to na kontakty uvedené na webových stránkách prodávajícího, neurčí-li prodávající písemně kontakty jiné. Objednávka je pro prodávajícího závazná, jen pokud ji kupujícímu potvrdí, popř. pokud na jejím základě fakticky realizuje dodávku zboží. Objednávky kupujícího, které nebyly ze strany prodávajícího akceptovány písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty, a objednávky, které prodávající nesplní do 60 dnů po jejich doručení prodávajícímu, nejsou závazné a smluvní strany z nich nemohou uplatňovat žádné nároky.

 

III. Dodací podmínky. Cenové a platební podmínky.

1. Prodávající je povinen objednané zboží dodat kdykoli po převzetí objednávky, nejpozději však do šedesáti dnů od převzetí objednávky, nebo do termínu požadovaného kupujícím, který byl ze strany prodávajícího prokazatelně potvrzen. Převzetím objednávky se pro tyto účely rozumí den, kdy prodávající obdrží objednávku provedenou způsobem podle čl. II odst. 1; dojde-li k písemnému, nebo elektronickému potvrzení objednávky prodávajícím, pak je dnem převzetí objednávky den, kdy prodávající tímto způsobem objednávku potvrdí.

2. Kupující je povinen dodané zboží (dále též „dodávka“) převzít. Odmítnutí převzetí dodávky ze strany kupujícího je přípustné pouze v případě, kdy dodávka v rozporu s objednávkou obsahuje jiný druh zboží. Pokud dodávka obsahuje menší množství zboží oproti objednávce, považuje se za částečné splnění závazku prodávajícího a kupující je povinen ji převzít. Se zbytkem plnění se prodávající dostává do prodlení. Pokud dodávka obsahuje větší množství zboží oproti objednávce, je kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží v rozsahu, ve kterém přesahuje množství požadované v objednávce. Jiné odmítnutí dodávky je přípustné pouze v případě, kdy je dodávka v důsledku přepravy zjevně poškozena – viz čl. V.

3. Nepřevezme-li kupující objednané zboží osobně přímo v některé z provozoven prodávajícího, je prodávající povinen dodávku odeslat na adresu uvedenou ve smluvním formuláři kupní smlouvy, v objednávce (čl. II) nebo v elektronické objednávce, a to prostřednictvím dopravce, kterého sám určí, nebo na kterém se případně s kupujícím výslovně dohodnul.

4. Prodávající se zavazuje opatřit každou dodávku písemným dodacím listem, nebo fakturou, nebo jiným odpovídajícím průvodním dokladem, ve kterém je povinen uvést určení druhu zboží v dodávce, určení přesného množství zboží v dodávce, datum vystavení dodacího dokladu. Kupující se zavazuje tento dodací doklad při odběru zboží potvrdit svým podpisem, popř. uvést, že odmítá převzetí zboží a důvody takového odmítnutí (viz odst. 2). Podpisem dodacího dokladu kupující potvrzuje převzetí kompletní dodávky bez zjevných vad (pokud nedojde k odmítnutí dodávky z důvodů podle odst. 2, popř. k výslovnému vytknutí zjevných vad zjištěných při prohlídce – viz čl. V).

5. Za den splnění objednávky (dodání zboží) se považuje:
a) den, kdy dojde k převzetí dodávky ze strany kupujícího při osobním odběru, nebo
b) den předání dodávky prvnímu dopravci k přepravě na místo určené v objednávce, popř. v kupní smlouvě.

6. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za splnění každé dílčí dodávky kupní cenu podle ceníku prodávajícího účinného ke dni převzetí objednávky (odst. 1) kupujícího. Kupní cenou je cena, na které se kupující s prodávajícím výslovně dohodl a prodávající tuto cenu navíc potvrdil v akceptaci objednávky kupujícího. Není-li takováto dohoda o kupní ceně a je-li mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena písemná dohoda o poskytování slev z oficiálních ceníků prodávajícího ve prospěch kupujícího, je kupní cenou příslušného zboží aktuální ceníková cena snížená o tuto sjednanou slevu. Není-li uzavřena písemná dohoda o poskytování slev ve prospěch kupujícího, je kupní cenou aktuální ceníková cena, popř. ceníková cena snížená o slevu podle rozhodnutí prodávajícího. Sjednanou kupní cenou je také cena, která je kupujícímu v systému elektronického obchodu pro příslušnou položku zboží nabízena (tj. zobrazena jako nákupní cena pro kupujícího) a kupující takovou položku zboží uvede v elektronické objednávce (tj. objedná prostřednictvím elektronického obchodu). Jsou-li v systému elektronického obchodu současně nabízeny kupujícímu slevy z ceny výrobku a kupující při elektronické objednávce takovou nabídku předepsaným způsobem bez výhrad akceptuje, rozumí se tím vždy slevy z ceníkových cen výrobku a nákupní cena pro kupujícího je pak vždy vypočtena jako ceníková cena výrobku ponížena o tuto slevu. Vyjádření nákupní ceny v elektronickém obchodu jako ceníkové ceny a příslušné slevy je rovnocenné (má stejnou platnost) jako vyjádření nákupní ceny celkovou konečnou částkou. Pro účely vyúčtování kupní ceny se kupní cena zaokrouhluje (tj. např. celé haléře Kč, celé centy Eura apod.). Je-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které není součástí oficiálních ceníků prodávajícího, je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží, na které se s prodávajícím prokazatelně dohodne. Důkazní břemeno dohodnuté ceny je vždy na straně kupujícího. Nedosáhnou-li v takovém případě smluvní strany dohody o výši kupní ceny zboží neuvedeného v oficiálním ceníku, k realizaci dodávky takového zboží nedojde, aniž by tím byla dotčena platnost rámcové kupní smlouvy (a obchodních podmínek). Aktuální ceník je vždy k dispozici na webových stránkách prodávajícího. Není-li ujednáno jinak, jsou v kupní ceně zahrnuty náklady spojené s dopravou zboží na místo určené kupujícím v objednávce, pokud je celková kupní cena zakázky vyšší než 1500 Kč bez DPH. Pokud je kupní cena zakázky nižší než 1500 Kč bez DPH, je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat přiměřené přepravní náklady buď samostatně, popř. společně s kupní cenou za dodané zboží.

7. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle odst. 6 ve lhůtě, kterou je prodávající oprávněn určit na faktuře. Prodávající je povinen vyúčtovat kupní cenu formou vystavení daňového dokladu nejdříve v den splnění objednávky (odst. 5). Pro splnění této povinnosti prodávajícího postačuje, aby byla faktura zobrazitelné v systému elektronického obchodu, a to bez ohledu na způsob objednávky (tj. i v případě, kdy kupující učinil objednávkou jinak než prostřednictvím e-shopu na webových stránkách prodávajícího. Faktury zobrazené v elektronickém obchodu, nebo jeho prostřednictvím vytištěné jsou platné i bez podpisu a razítka prodávajícího. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny dodávky, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího kromě dlužné částky také úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny dodávky, které se prodlení s platbou týká. Tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

8. Kupující je povinen uhradit své závazky vůči prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího určený na faktuře.

 

IV. Vlastnické právo. Nebezpečí škody na zboží.

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění objednávky (čl.III odst.5).

2. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny (včetně příslušenství).

3. Kupující se zavazuje respektovat, že prodávající je výlučným vlastníkem dodaného zboží až do dne, kdy kupující v plném rozsahu uhradí kupní cenu dodaného zboží (včetně příslušenství). Pokud kupující tento svůj závazek jakkoli poruší (zejména převodem vlastnického práva k nezaplacenému zboží na třetí osobu, popř. předáním nezaplaceného zboží do užívání třetí osobě, resp. spotřebováním dodaného zboží apod.), je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výši 100% z celkové kupní ceny dodávky, jíž se takové porušení povinnosti týká. Tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

4. Kupující postupuje na prodávajícího ve smyslu § 1879 a násl. občanského zákoníku svoji pohledávku na zaplacení kupní ceny zboží vůči třetí osobě, pokud kupující toto zboží převede v rozporu s odst. 3 výše na třetí osobu ještě před úplným zaplacením kupní ceny zboží prodávajícímu. V takovém případě je prodávající oprávněn prokázat třetí osobě postoupení pohledávky a třetí osoba se zprostí svých závazků vůči kupujícímu zaplacením prodávajícímu.

 

V. Odpovědnost za vady zboží.

1. Kupující je povinen zboží prohlédnout již při jeho přejímce. Zjistí-li při převzetí zboží poškození obalu dodávaného zboží, je oprávněn zásilku odmítnout a zboží nepřevzít. V takovém případě je kupující povinen zaznamenat důvod pro odmítnutí zboží v dodacím listu a potvrdit tento záznam svým podpisem.

2. Prodávající dodává zboží zásadně ve vlastních nádobách a obalech, které jsou přesně uzpůsobeny charakteru dodávaného zboží a vyrobeny, uchovávány a používány tak, aby byla vyloučena přítomnost jakýchkoliv nečistot či nežádoucích příměsí. Požaduje-li kupující výslovně dodání zboží v nádobě, kterou pro ten účel poskytne sám kupující, nenese prodávající žádnou odpovědnost za případné nečistoty či nežádoucí příměsi, které budou případně zjištěny ve zboží dodaném v nádobě poskytnuté ze strany kupujícího. Požadavek na dodání zboží v nádobě poskytnuté ze strany kupujícího vyjadřuje kupující ve formuláři objednávky prostřednictvím e-shopu, popř. podpisem formuláře při nákupu v některé z provozoven prodávajícího. Vyslovením tohoto požadavku, tj. doručením zmíněného formuláře prodávajícímu, ať již prostřednictvím e-shopu, nebo v některé z provozoven prodávajícího, ztrácí kupující práva z odpovědnosti za vady takto dodaného zboží, pokud byl o této skutečnosti řádně poučen. Povinnost poučit kupujícího je splněna zveřejněním poučení na webových stránkách prodávajícího, resp. na formulářích, kterými zákazník požádal o dodávku zboží v jím poskytnuté nádobě.

3. Kupující je povinen neprodleně pro převzetí zboží provést důkladnou prohlídku za účelem zjištění zjevných vad. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy ji mohl včasnou prohlídkou zjistit, nebude mu v souladu s platnou právní úpravou přiznáno právo z vadného plnění.

4. Skryté vady zboží je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do dvou let po odevzdání věci. Bude-li na obalu dodaného zboží uvedena doba použitelnosti, jedná se v souladu s § 2113 občanského zákoníku o záruční dobu takového zboží.

5. Kupující je povinen užít zboží výhradně způsobem, k němuž je zboží určeno, tj. pro odborné užití ve strojích, mechanismech nebo ostatních výrobcích nebo technologiích, kde jejich provozovatel či výrobce svými technickými předpisy nebo požadavky užití takového zboží předepsal nebo povolil. Jiné užití zboží není dovoleno. Pokud kupující použije zboží pro jiné účely či jiným způsobem, neodpovídá prodávající za škodu, která tím kupujícímu vznikne.

6. Kupující je oprávněn vadné zboží reklamovat v kterékoliv provozovně prodávajícího. Reklamací se rozumí oznámení o zjištění vad zboží, v němž je třeba vadu dostatečně popsat. K tomuto oznámení je kupující povinen přiložit doklad o nákupu reklamovaného zboží a prokázat i způsob, jakým reklamované zboží bylo použito a k jakému účelu.

7. Prodávající na základě reklamace kupujícího zpracuje reklamační protokol, ve kterém budou uvedeny následující náležitosti: - den přijetí reklamace - podstata reklamace - způsob vyřízení reklamace - den vyřízení reklamace - podpis kupujícího a prodávajícího.

8. Bude-li vada reklamována po právu, je kupující oprávněn v souvislosti se zjištěnými vadami požadovat: a) přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud rozsah poškození zboží zcela nevylučuje jeho další užití, nebo b) výměnu vadného zboží za bezvadné, jde-li o vadu odstranitelnou, nebo c) v případě neodstranitelných vad: výměnu vadné věci za bezvadnou, popř. přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud kupující neučiní v reklamaci vad konkrétní volbu nároku (písm. a) až c) výše), rozhodne o způsobu kompenzace prodávající.

9. Spolu s písemnou reklamací je kupující povinen odevzdat prodávajícímu na adresu jeho sídla nebo jakékoliv jeho provozovny k posouzení také reklamované zboží, je-li to možné vzhledem k povaze zboží, a to ve lhůtě nejpozději 3 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručena písemná reklamace podle odst. 6. Neumožňuje-li povaha zboží jeho vrácení na adresu sídla prodávajícího, je kupující povinen umožnit prodávajícímu prověření oprávněnosti reklamace jiným vhodným způsobem.

10. Pokud nebude reklamace provedena v souladu s odst. 1 až 8, popř. pokud kupující neodevzdá prodávajícímu reklamované zboží ve lhůtě podle odst. 9, platí, že reklamace nebyla učiněna řádně. Reklamace učiněná v rozporu s těmito podmínkami nemá účinky, které s včasnou reklamací spojuje platný právní řád.

11. Prodávající se zavazuje posoudit oprávněnost reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí písemné reklamace. O výsledku svých zjištění je povinen kupujícího písemně informovat. Prodávající je oprávněn povolat k objektivnímu posouzení reklamace kvalifikovanou osobu (znalce) podle svého výběru.

12. Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, je prodávající povinen uhradit kupujícímu náklady spojené s přepravou vadného zboží do sídla prodávajícího. V opačném případě nese náklady spojené s přepravou zboží za účelem posouzení oprávněnosti reklamace kupující.

 

VI. Vracení zboží mimo reklamační řízení.

Registrovaným zákazníkem prodávajícího je ten kupující, který má s prodávajícím uzavřenu rámcovou kupní smlouvu. Každý kupující z řad registrovaných zákazníků je oprávněn dodané zboží i bez uvedení důvodu prodávajícímu vrátit na vlastní náklady na adresu jeho sídla do tří měsíců ode dne splnění objednávky (čl. III odst. 5), pokud ode dne, kdy bude vracené zboží doručeno na adresu sídla prodávajícího, zbývá do konce expirační doby alespoň polovina původní expirační doby nového zboží.

Podmínkou pro uplatnění tohoto oprávnění je vrácení zboží v bezvadném a kompletním stavu odpovídajícím stavu zboží v den splnění objednávky (čl. III odst. 5), včetně zachování neporušeného původního obalu.

Toto právo kupující se vztahuje výhradně na zboží, které je součástí obvyklého nabídkového sortimentu prodávajícího a nevztahuje se na zboží, které prodávající obstaral ve prospěch kupujícího nad rámec svého obvyklého nabídkového sortimentu.

Využije-li svého oprávnění vrátit zboží registrovaný zákazník, který již kupní cenu vraceného zboží v plné výši uhradil, je prodávající povinen vrátit kupujícímu celkovou kupní cenu, kterou kupující za vracené zboží zaplatil, sníženou o odměnu za zpětné převzetí zboží, jejíž výši určuje svým rozhodnutím jednostranně prodávající; odměna za zpětné převzetí zboží však nesmí být vyšší než 20% celkové kupní ceny vraceného zboží.

Využije-li svého oprávnění vrátit zboží registrovaný zákazník, který ještě kupní cenu vraceného zboží v plné výši neuhradil, je povinen uhradit prodávajícímu odměnu za zpětné převzetí zboží, jejíž výši určuje svým rozhodnutím jednostranně prodávající; odměna za zpětné převzetí zboží však nesmí být vyšší než 20% celkové kupní ceny vraceného zboží.

 

VII. Místo pro doručování zásilek

Místem pro doručování zásilek je sídlo smluvních stran uvedené v záhlaví rámcové kupní smlouvy, nebo adresa uvedená kupujícím při jeho registraci, nebo přihlášení v systému elektronického obchodu.

 

Oddíl B – speciální pravidla pro dodání zboží spotřebitelům
VIII. Informační povinnost prodávajícího vůči spotřebitelům.

1. Spotřebitel je oprávněn obdržet před uzavřením smlouvy následující údaje:
a) totožnost prodávajícího, kontaktní údaje
b) popis zboží a jeho hlavních vlastností
c) cenu zboží, popř. způsob jejího výpočtu včetně daní a poplatků
d) způsob platby a způsob dodání zboží
e) náklady na dodání (zejména náklady spojené s dopravou zboží na místo určení) – tyto náklady budou spotřebiteli účtovány při odběru zboží za kupní cenu nižší než 1.500,- Kč (bez DPH)
f) údaje o právech z vadného plnění a ze záruky, včetně podmínek pro uplatňování těchto práv (viz oddíl A, čl. V a VI a oddíl B, čl. X)
g) údaj o době trvání závazku a podmínkách jeho ukončení – při uzavírání rámcových smluv na dobu neurčitou

2. Při uzavírání smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-shop, elektronická pošta, fax), je spotřebitel oprávněn obdržet před uzavřením smlouvy následující údaje:
a) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu, je-li vyžadována
b) při smlouvě na opakované plnění nejkratší dobu, po kterou bude smlouva závazná
c) při smlouvě na dobu neurčitou údaj o ceně
d) údaj o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží
e) údaje o právu na odstoupení od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupech pro uplatnění tohoto práva, včetně údaje o nákladech spojených s navrácením zboží
f) údaj o mimosoudním vyřizování stížností spotřebitelů.

3. Prodávající ukládá ve své interní evidenci každou smlouvu uzavřenou se spotřebitelem.

4. Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, potvrdí prodávající prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně obdržení takové objednávky. Tato povinnost neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

5. Pokud se smlouva se spotřebitelem uzavírá prostřednictvím individuální elektronické pošty, poskytne prodávající spotřebiteli v textové podobě znění smlouvy a znění obchodních podmínek.

 

IX. Odstoupení spotřebitele od smlouvy.

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta plyne:
a) ode dne převzetí zboží (u jednorázových kupních smluv)
b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o jednorázovou dodávku zboží po částech
c) ode dne převzetí první dodávky zboží, jde-li o odstoupení od rámcové smlouvy o pravidelné opakované dodávce zboží. Tato lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle oznámení o odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím.

2. Spotřebitel je v případě využití právo k odstoupení od smlouvy podle odst. 1 povinen doručit prodávajícímu písemné oznámení o odstoupení od smlouvy, které musí obsahovat následující údaje:
a) označení prodávajícího
b) text: „oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží:“
c) označení zboží, jehož se týká smlouva, od které spotřebitel odstupuje
d) datum objednání zboží
e) datum obdržení zboží
f) jméno a příjemní spotřebitele
g) adresa spotřebitele
h) podpis spotřebitele.

3. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, je povinen předat prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel. Náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.

4. Pokud spotřebitel využije svého práva odstoupit od smlouvy, prodávající mu vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. To se netýká nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání, který zvolil spotřebitel a který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený ze strany prodávajícího. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro počáteční transakci, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

X. Práva spotřebitele z vadného plnění.

1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady.

2. Pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Bude-li na obalu dodaného zboží uvedena doba použitelnosti, má spotřebitel práva ze záruky.

4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

5. V souvislosti se zjištěním vad zboží je spotřebitel oprávněn uplatnit nároky způsobem a v rozsahu podle oddílu A, čl. V.

6. Spotřebitelský spor z kupní smlouvy je spotřebitel oprávněn řešit rovněž mimosoudně postupem podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Oddíl C – Ochrana osobních údajů kupujících

1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího.

3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jako zpracovatele. Prodávající nebude předávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu žádné třetí osobě (s výjimkou osob dopravujících zboží za účelem splnění povinnosti dodat zboží na sjednané místo určení).

4. Kupující bere na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem, popř. též v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. Postupem podle čl. I těchto obchodních podmínek kupující:
a) potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a
b) prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla prodávajícího.

6. Pokud by se kupující domníval, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu se zákonem, může:
a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo
b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, např. blokováním, provedením opravy, doplněním, likvidací osobních údajů.

7. Je-li žádost kupujícího podle bodu 6 oprávněná, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

V Horšovském Týně dne 01. 03. 2016

     
 
Copyright © 2019, TROELL s.r.o. všechna práva vyhrazena.